1. Behandling av personuppgifter

Icebug AB (556545–2611) är personuppgiftsansvarig och behandlar personuppgifter i syfte att hantera beställningar och förfrågningar, för att anpassa erbjudanden och budskap, för att kommunicera information och erbjudanden, för att analysera data för förbättrade erbjudanden samt för att ge Icebug bättre insikt i hur våra produkter och tjänster används. Personuppgiftsansvarig är ansvarig för att all behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

2. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och varför?

För att genomföra köp

För att kunna genomföra ett köp hos oss behöver vi behandla personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, kommunikation). Dessa uppgifter sparas därefter under 3 år för att kunna fullgöra åtagande under garantitiden.

Om du väljer att registrera ett frivilligt kundkonto hos oss så sparar vi dina personuppgifter under den tid som ditt konto är aktivt.

Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av avtal.

För utveckling av produkter

För att kunna utveckla våra produkter sker i vissa fall produkttester tillsammans med testpersoner/grupper, där dessa använder produkter och fyller i skriftliga utvärderingar. I dessa fall behandlar vi personuppgifter (namn, kontaktuppgifter). Då personuppgifter behandlas för personer som testar våra produkter är den rättsliga grunden samtycke.

Uppgifterna behandlas så länge samtycke kvarstår

För event

För att delta i ett av Icebug ordnat event behandlar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, kommunikation, fotografier, resultatlistor). Den lagliga grunden för denna behandling är samtycke. Dessa uppgifter (förutom resultatlistor) behandlas så länge samtycke kvarstår.

Resultatlistor kräver separat samtycke från 2021-04-01 och uppgifter i sådan ligger kvar så länge samtycke kvarstår. Resultatlistor som är baserade på anmälan före 2021-04-01 publiceras med minsta möjliga mängd personuppgifter; namn samt eventuell klubb och tid. Om en individ önskar att inte längre kvarstå i en resultatlista kan man när som helst kontakta Icebug för att tas bort ur listan.

För marknadsföring

För att kunna marknadsföra evenemang, produkter och tjänster behandlar vi personuppgifter (namn, adress, telefonnummer, e-postadress) från våra kunder. Dessa behandlas under den tid som du är kund hos oss. Den lagliga grunden för behandling är fullgörandet av vårt avtal med dig som kund.

För utveckling av tjänster

För att kunna utveckla våra tjänster behandlar vi personuppgifter (trafikinformation från webbläsare, ålder, bostadsort, klickbeteende). Vi använder denna data för att på aggregerad nivå (ej på individnivå) analysera hur våra webbsidor används och demografi på besökare. Denna typ av uppgifter lagras i upp till ett år från inhämtandet. Därefter anonymiseras eller gallras uppgifterna. Den lagliga grunden för denna typ av behandling är en intresseavvägning. Vi bedömer att vårt intresse av att erhålla ovanstående information väger tyngre än ditt intresse av att den inte lagras. Om du har några synpunkter angående detta får du gärna kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser

För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (t.ex. bokföring, produktansvar och produktsäkerhet samt skydd av personuppgifter i IT-system) behandlar vi personuppgifter (Namn, kontaktuppgifter, betalningsinformation, kommunikation, personnummer). Lagring av personuppgifter sker så länge som behövs för att fullfölja de rättsliga förpliktelserna, därefter anonymiseras eller raderas uppgifterna.

3. Så skyddar vi dina uppgifter

Icebug värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs och vi säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

Vi gör löpande översyn av lagstiftning med våra jurister och har åtminstone årligen en genomgång av hur vi behandlar personuppgifter. Under de senaste åren har vi gjort en större uppgradering av IT-säkerheten och vi gör två gånger per år översyn av denna för att säkerställa en adekvat säkerhetsnivå.

4. Lagringstid

Icebug sparar dina uppgifter så länge vi behöver för våra redovisade syften, med hänsyn taget till att vi vill kunna bevara en god kundupplevelse och svara på frågor om tidigare interaktioner. Vi tar även hänsyn till lagliga krav på att behålla viss information under längre tid, exempelvis avseende finansiell spårbarhet. Vi kan således behålla dina personuppgifter en rimlig period efter din senaste interaktion med oss. När uppgifterna inte längre uppfyller syftet med behandlingen så raderas eller anonymiseras de.

5. Dina rättigheter

Vi vill vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter och om du vill få mer kunskap om den personuppgiftsbehandling som görs har du rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett s.k. registerutdrag. Om vi mottar en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter hos oss ska raderas (se nedan avseende de fall vi inte kan tillgodose din begäran). Din begäran ska vara skriftlig och undertecknad samt innehålla uppgift om namn, e-postadress och adress.

Skicka din begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter till:
Icebug AB, Fabriksstråket 35, 433 76 Jonsered

Vi kan inte radera uppgifter där det finns lagstadgat krav på lagring, det kan tex vara uppgifter som måste finnas med i vår bokföring. Vi kan heller inte radera uppgifter när det finns legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel avseende obetalda skulder.

Du har rätt att begära begränsning av behandling och invända mot behandling. Du har rätt att invända mot behandlingar som stödjer sig på ett berättigat intresse som vi har om du har personliga skäl som rör situationen. Vi har dock möjlighet att fortsatt behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på fullgörande av åtaganden i ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (kallas för dataportering).

6. Underleverantörer

Icebug AB är ansvarig för att behandlingen av dina personuppgifter följer tillämplig lag om personuppgiftshantering. Icebug AB kan använda sig av underleverantörer (”personuppgiftsbiträden”) för att behandla dina personuppgifter för de ovan angivna ändamålen. Icebug AB kan t.ex. använda personuppgiftsbiträden för att hantera datalagring på externa servrar, webbshopsystem, IT-och kundsupport, utföra kundanalyser och analysera användarupplevelsen och användningen av tjänsten. Personuppgiftsbiträden kommer ha liknande skyldigheter som den personuppgiftsansvarige angående behandlingen av dina personuppgifter.

Då våra personuppgiftsbiträden geografiskt kan befinna sig både inom och utanför EU/EES, kan dina personuppgifter komma att delas och överföras inom och utanför EU/EES. Icebug ingår i standardavtalsklausuler i dessa fall för att säkerställa samma skyddsnivå som in EU/EES.

7. Cookies

Vi använder oss av cookies på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Den ger oss möjlighet att se hur webbplatsen används och att anpassa webbplatsen för din användning. Cookies kan inte komma åt, läsa, eller på något sätt ändra någon annan data på din dator. Se separat cookiepolicy för mer ingående information kring hur vi behandlar cookies.

8. Kontaktuppgifter

För ytterligare information om personuppgiftsbehandling, eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss:

Icebug AB
Fabriksstråket 35
433 76 Jonsered

031-81 70 90

Om du vill framföra klagomål rörande Icebugs behandling av personuppgifter kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten på:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm

9. Uppdatering av integritetspolicy

Icebug gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna webbplats.